loading

mahesh chinnodu642

Mahesh Chinnodu
Mahesh Chinnodu
Mahesh Chinnodu
Mahesh Chinnodu
Mahesh Chinnodu
Mahesh Chinnodu
Mahesh Chinnodu
నీ ప్రేమ రెండక్షరాలే...!
కానీ...!!
అవే నాకు పంచ ప్రాణాలు...!!
నీ ప్రేమ లేకుంటేమనిషిగా బ్రతకగలనేమోకానీ..!
మనసుతో మాత్రంబ్రతకలేను...!!